REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § !

  1. Rekisterinpitäjä:

Jalkaklinikka Calcaneum

Käräjäkatu 8 A 1

11130 Riihimäki 

Y-tunnus 2750244-9

  2. Vastuuhenkilö:

Vastuuhenkilö:

Ruut Nieminen

Lähihoitaja ja jalkahoitaja

050 3698722

ruut.nieminen@gmail.com tai ajanvaraus@calcaneum.fi

  3. Tietosuojaselosteen käyttötarkoitus ja peruste:

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa kerrotaan henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä, suojaamisesta sekä lisäksi kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista. Asiakastietojen ylläpito on asiakassuhteiden hoitoa varten sekä terveyden ja hyvinvoinnin lakiin perustuvaa valvontaa varten. 

  4. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tietoja. Nimi-ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite sekä syntymävuosi. Asiakaskorttiin merkataan myös jalkaongelmat tai niihin vaikuttavat tekijät, annettu hoito sekä omaohjaus.

  5. Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  6. Rekisterin suojaus:

Rekisteri on suojattu niin, etteivät rekisterinpitäjän ulkopuoliset henkilöt pääse sitä tarkastelemaan. Asiakastiedot säilytetään kansioissa lukollisessa kaapissa.

  7. Tietojen säilytysaika:

Potilastiedot arkistoidaan ja niitä säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai dokumentin syntymisestä.

  8. Evästeiden käyttö:

Käytämme verkkopalvelussa evästeitä. Evästeiden kautta kerätään dataa vain käyttäjän suostumuksella. Kerättävä data on verkkosivun käyttökokemuksen seurantaa ja digitaalisen mainonnan tehokkuuden mittaamista.

 9. Rekisteröidyn oikeudet:

Henkilötietolaki 24 §

Informointi tietojen käsittelystä Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietojasäännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot,jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja tallentaessa tai, jos tiedothankitaan muualta kuin rekisteröidyltäitseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Edellä 1 momentissasäädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa: 1) jos rekisteröity on jo saanut nämä tiedot 2) jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi; tai 3) kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, jos tietojen antaminen rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa taikka aiheuttaa rekisteröidylle tai rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon taikka jos tietojen keräämisestä, tallentamisesta tai luovuttamisesta on nimenomai