REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § !

Rekisterinpitäjät: Jalkaklinikka Calcaneum Hämeenkatu 48-50, 11100 Riihimäki Sanna Hukkanen 041 546 3701 sanna.hukkanen@calcaneum.fi y-tunnus 2522699-7 Ruut Nieminen 050 3698722 ruut.nieminen@calcaneum.fi Y-tunnus 2750244-9

Vastuuhenkilöt:

Ruut Nieminen, Sanna Hukkanen Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa varten. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä: Asiakasrekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tietoja. Nimi-ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite sekä syntymävuosi. Asiakaskorttiin merkataan myös jalkaongelmat tai niihin vaikuttavat tekijät, annettu hoito sekä omaohjaus. Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojaus: Rekisteri on suojattu niin, etteivät rekisterinpitäjän ulkopuoliset henkilöt pääse sitä tarkastelemaan (papereille lukittu kaappi).

Henkilötietolaki 24 §

Informointi tietojen käsittelystä Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietojasäännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot,jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja tallentaessa tai, jos tiedothankitaan muualta kuin rekisteröidyltäitseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Edellä 1 momentissasäädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa: 1) jos rekisteröity on jo saanut nämä tiedot 2) jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi; tai 3) kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, jos tietojen antaminen rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa taikka aiheuttaa rekisteröidylle tai rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon taikka jos tietojen keräämisestä, tallentamisesta tai luovuttamisesta on nimenomaisesti säädetty